foto, film en geschiedenis van Nuth vroeger

dinsdag 2 november 2010

25. EN ZE MOATE, EN ZE MOATE …….EN SJLOES

Mienmaeter

Wanniee woar et toch oach weer dat de mienmaetesj sjmörges biejei koome biej dn opzichter in Nuth? Wie¡ hoosje ze toch weer? Me vergit naame toch zoee gemekkelek op miene laeftied. In ieeder geval woare mèr leefs driej breurs van mich op diej aafdeiling, Harie, Wum en Thei. 0p os gezaameleke verjoardaagsfieeste höb ich dèk genoeete van wat ze vertelde uuver daen tied biej de mienmaetesj. Kosteleke verhoale, sjpieteg dat de meiste devan nog neet wieer verteld moage waere. Nog sjpieteger dat ich zoee kort van memorie ben, went ich ze neet opsjrief, ben ich ze vief menuute laater alweer kwiet. Allein dat van vreuger, is taamelek lang blieve hange.
De ploogbaas hoosj Wiel, dat weit ich waal, en dan hawste Sjeupkes oet Valkeberg en Nand neet te vergaete, och ziene achternaam……’vroagteike’
Biej dn opzichter kreege ze hun instruksies, soms oach de leviete gelaeze, meh dat woar un groeete oetzondering.
Noe mòdder weite dat de mienmaetesjaafdeling altied biej de Staatsmiene, un, ja wiej zal ich et zegke zonger te leege of ieemes op de tieene te trappe -wenter nog laeft-, un, ja ich höb et, un bezonger aafdeiling is gewaes: gemuutelek, en toch deegelek werk aaflieeverend, want alles moos kloppe.
Un aafdeiling diej, wat de boetedeens betrof, plezeereg woar: in de boeteloch, dan hiej, dan doa, biei nöt waer sjoele achter un tas koffie, want uuveral wiste ze waal woe un Merie of Sof woeende, diej gein werkluuj leete naatwaere en diej ins wol lache.
En soeemesj, wentet werm woar, woert flink dra getrokke, woert et werk van angesj twjee oere binne ein oer weggewirkt. Denoa woar et e sjoeen plekske oetzeuke en ungere tot Wiel - de naam wilt nog neet komme- mit zien dieke pans begòs te wiebele, zich rech zat en reep: 'Allè, voel verkes. Wieer’.
De 'eigenheimesj'  onger de mienmaetesj va de Emma
drie va Coene oet Nuth, Groetjans oet Voasje,
en Criens oet Awstroa
...en Zef Essers auch oet Nuth sjtoand 1e riej links 
Ich wil mèr zegke, dat et eigelek un ideale plaats woar om te wirke. De hoeegste baaze wiste et verdöld good wiej gewirk woert, meh omdat alles diek in orde woar, dooge ze of hun naas blowde. 0p dae opzichter koste ze sjtoeke, want dae sjting bekind vuur zie flot en sekuur koontreleere of alles klobde. En aan Wiel wiste ze oach wat ze hawwe: dae leet nieks sjlingere, zörgde vuur de apperetuur en dat altied et werk op tied vaerdeg woar. Kort: dr woar enne gowwe geis.

Wiej et biej angere groepe woar, weit ich netuurlek neet, waal weid'ch dat de baas op 't hoofkentoer soms vroog -went dn opzichter weer ieemes persé moos aansjtelle en doavuur permisse vroog- of'r nóg enne tak van de femiele gevonge haw. Lachend woert dan gezag: 'Allè, tis e good soart'
Drent 40 joar op de koel
De'eigenheimesj'in de groep, breidde zich in de loap der joare oet: enne Criens oet Awsteroa, enne Groeetjans oet Voasje en dan driej Coeneses oet Nuth bewieeze dat Drent neet vuur nieks diej vroag sjtelde of weer enne nuuje tak gevongen woar.
Ein verheulke, dat ich neet van de jonge hoert, wil ich toch nog effe kwiet' zieeker noe de koele opgedoek zint en dus oach de mienmaetesjaafdeilinge.
Konsessie van de Beatrix
En toch hawwe de sjtaatsmiene nog un koel wille oapene in vlodrop: De Beatrix zow ze heisje. Harie, mie broor, woar al gevroag doa heen te goan. Meh, obins woert de ganse zaak aafgebloaze: et moos sjloes zin mit de koele in os lendje..'..
och ja, et verheulke, wiej et in mien herinnering sjteit.
Wum taenge Thei: 'Zegk Thei, wetste nog,'wiej vr aant maete woare in de Hommerterberg, en wiei diej medam doa al vreug, ‘in vol ornaat’ sjtong?
En wat Sjeupkes doew doog?'
Netuurlek sjpidzde zich mien oere! want went diej twiee begoste te vertelle, kòs me lache. De meneer woe op vuural Wum vertelde, sjmaakelek, aaf en toe zelf in enne lach sjeetend, woar -en is gelökkeg nog- kostelek'
Et woar midde zoeemer en vas waer. Sjmiddes veele de mösje van de daaker. Heit woar nieks de taenge en dus haw de groep aafgesjproake flingk doeer te wirke vuur et te heit woert en dan de sjieem op te zeuke.
Plaats: hawverwaegs de Hommerterberg, taengenuuver et paedje dat noa de Thöllerhei geit, dus van Voasje oet gezieen rechs van de waeg. Doa woar un kiezelkoel en sjuus doa mooste ze maete'
Sjteit mich doa obins un echt Hollese toeriste-medam mit enne sjotse rok, zoeen idioot heudje en enne pas gegolle Valkebergse wandelsjtek, sjporthoaze en hoeeg sjoon.
' Heren, Mag ik even storen en wat vragen ? '
Dat moch, want et woar toch tied om un segret te roake en te luuetere, wae erg moos,
'Heren, wat doet U hier? Waarvoor die metingen?'

Vr keeken os ins aan, meh vuur vr get koste zegke, koom Sjeupkes os al vuur.
'Mevrouw, die metingen zijn voor de oudheidkundige dienst en vr zeuke, pardon, wij zoeken naar oude overblijfselen van de Romeinen, die hier gewoond hebben' .
Vr wiste neet wat vr hoerte, zonger zich te bedingke, laepelde dae dat op en vr woare zelf benuujd watter nog zow zegke.
de kl...te va Karel de Groeete
(teikening va Lei Coene)
0f vr dan al get hawwe gevonge op dees plaats?
'Massa's, mevrouw, massa's, gr gluift et neet: kneuk, knoken bedoel ik, en rubbe en oach enne bölles, mevrouw'.
Mevrouw sjnabde neet veul van dat laatste, vroog watter bedoelde.
'Neem me niet kwalijk, ik ben van Valkenburg en dat is nog niet zo aan het hollands gewend. Met bölles bedoelde ik dat we een echte schedel hebben gevonden, hè jonge?'
En Sjeupkes wiees mit zien heng aan wiej diek dae kop waal woar gewaes. 'En dan nog diej putjes en penkes van diej Remeine'.
'Zo, zo heren. erg interessant en....heeft u vandaag ook al wat gevonden?'
Sjeupkes bugkde zich, rabde e paar sjoeen ron sjtein, diej doa sjuus in 't zand looge, op, heel diej de vrow onger de naas en zag: 'Dè, mevrow' doa zeet gr't zelf: de kl...te van Karel de Groeete'.
Mevrow paf en aaf. 
Plat looge vr. Ja, dae Sjeupkes, dae koster soms riete, hè Thei'.
Thei wis watter zow komme, mèr sjuddelde toch nog van et lache.

Vriedeg, 30 november 1973 koome de letste koale oet de Emma noa boave, en 'dr letste van de 0. N.' op 31.12.74, zieen ich in e gezetteknipsel van daen daag.

Vlooke op de koel en toch heimwiee biej veule!

Sjloes.
Ger zult waal begrieepe höbbe, dat wat hiej gesjrieeve is, besjtömp is vuur femiele en gow bekinde.
En dan.... ich höb't neet kinne loate, wiej ich in et begin al zag.
et plat zal sommege hingere om et te laeze, meh..... went gr dit letste laest, weit ich dat et uch toch gelökt is.
‘..Get oet owd Nuth..’ mot toch bewaard blieve.

4 opmerkingen:

 1. ‘..Get oet owd Nuth..’ mot toch bewaard blieve.
  ZOE ES UT MER NET.....
  HEH HAED UT ZELLEF GEZAG

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Effe en iesjte reactie. Miene nonk Zef Philips oet Kathage waor de hoofdopzichter van de mienmaetesj. Opte foto herkin ich Zef Essers opte iesjte sjtaonde riej gans links.
  Noel Philips

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jules de Groot, (Ziepe) Heerlen22 januari 2015 om 02:52

  Nog enige namen op de foto van de mijnmeters: zittend 1e links: Jef Meesen (St Bavostraat), 2e rij 5e van links Frans Merks (oud St. Bavostraat), 3e rij 6e van links Zef Marell (Keelkampstaat).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Jules, merci. foto met namen ook geplaatst op facebook https://www.facebook.com/joep.NuthvanToen

   Verwijderen